×
Sprawdź swoją skrzynkę pocztową!

W Co Zainwestować 200 000 zł?

W co zainwestować 200 000

W co zainwestować 200 000 zł? Kluczowym aspektem jest podjęcie odpowiednich kroków inwestycyjnych. Pomogą one ochronić posiadany kapitał przed inflacją oraz – co jest równie ważne – przyczynić się do realnego zwiększenia wartości posiadanych oszczędności.

Dlaczego inwestowanie posiadanego kapitału jest niezbędne?

Akumulacja kapitału nie powinna być celem samym w sobie – zasada ta dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i inwestorów indywidualnych. Ponieważ w związku z procesami inflacyjnymi wartość pieniądza w czasie spada, konieczne jest podejmowanie takich działań, które przyczynią się do pomnożenia posiadanych środków.

Nie jest to proste, a w przypadku większych kwot (takich jak na przykład dwieście tysięcy złotych) sprawa dodatkowo się komplikuje. W co można zainwestować 200 000 zł? Jakie są dostępne metody? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań, przeczytaj poniższy tekst.

Najczęściej wykorzystywane formy inwestowania

W dwudziestym pierwszym wieku dostępne są różne formy inwestowania kapitału. Należą do nich między innymi:

 • akcje przedsiębiorstw,
 • obligacje,
 • inwestycje alternatywne.

Akcje

Akcje to instrumenty dające np. możliwość uczestniczenia w WZA – Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na którym podejmuje się kluczowe decyzje dotyczące dalszych działań spółki.

W przypadku inwestorów indywidualnych dysponujących np. kwotą 200 000 zł akcje kupuje się w celu osiągnięcia korzyści w krótkiej/średniej perspektywie (tzn. do ok. 3-5 lat).

Zyski z tego tytułu osiąga się poprzez sprzedaż akcji po kursie przewyższającym cenę zakupu oraz odsetki od transakcji.

Należy mieć przy tym na uwadze, że zyski z obrotu akcjami są opodatkowane 19% podatkiem Belki.

Jeśli chodzi o polskie firmy, akcje firm można nabywać na GPW – Giełdzie Papierów Wartościowych, Catalyst lub NewConnect.

Obligacje

W przypadku obligacji zysk ma formę odsetek wypłacanych posiadaczowi (obligatariuszowi). Odsetki te wypłacane są w regularnych odstępach czasowych – np. co jeden rok – a ich wysokość jest ustalana jako procent od wartości inwestycji. Wyróżnia się dwa główne rodzaje obligacji:

 • Skarbu Państwa (skarbowe) – uznawane są one za jedną z bezpieczniejszych inwestycji,
 • korporacyjne (o. przedsiębiorstw), które dają szanse na wyższe zyski, ale podobnie jak w przypadku akcji ich zakup wiąże się z wyższym ryzykiem.

Inwestycje alternatywne

Coraz popularniejszym rodzajem inwestycji w dwudziestym pierwszym wieku są tzw. inwestycje alternatywne.

W pewnym uproszczeniu są to takie inwestycje, których nie dokonuje się na „tradycyjnym”, regulowanym rynku.

W porównaniu ze standardowymi formami inwestycje alternatywne cechują się zazwyczaj:

 • wysoką możliwą do uzyskania stopą zwrotu (w niektórych przypadkach jest to nawet kilkaset procent w skali roku). Z drugiej zasady, w ślad za potencjalną rentownością idzie także znacznie wyższy poziom ryzyka.
 • niższym poziomem płynności aktywów (handel winem, luksusowymi autami czy obrazami nie jest tak prosty, jak ma to miejsce na przykład w przypadku akcji).

Przykładowe formy inwestycji alternatywnych to m.in.: wina, waluty wirtualne, dzieła sztuki.

Dywersyfikacja – czy to dobry pomysł?

Niejeden potencjalny oraz obecny inwestor zadaje sobie bez wątpienia następujące pytanie: „Co należy zrobić – postawić wszystko na jedną kartę czy dywersyfikować alokowany kapitał w różne formy inwestycji?”.

Wydaje się, że drugi z tych z wariantów jest bardziej rozsądnym i bezpiecznym działaniem, ponieważ stwarza on możliwość osiągania korzyści w różnej formie jednocześnie, w tym np. z tytułu odsetek od obligacji oraz nadwyżki ze sprzedaży akcji po kursie wyższym od ceny zakupu.

Nie istnieje coś takiego, jak optymalny portfel inwestycyjny. Przyjmuje się jednak, że powinien on składać się z różnych elementów, w tym m.in. inwestycji:

 • bezpiecznych (obligacje, lokaty bankowe),
 • mniej bezpiecznych, ale dających szansę na wyższe zyski (akcje),
 • spekulacyjnych (inwestycje alternatywne, w tym m.in. kryptowaluty).

Struktura zdywersyfikowanego portfela powinna zależeć od indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestora.

Dywersyfikacja to rozwiązanie bezpieczne. Nawet jeśli okaże się, że jedna z wybranych form inwestycji jest chybiona, to wpływy z drugiej inwestycji powinny zrekompensować stratę.

W efekcie takiego działania inwestor nie straci zainwestowanych środków, mogąc wyjść „na zero”. Na dywersyfikację warto zdecydować się w przypadku posiadania większych kwot (200 000 zł oszczędności oznacza wręcz konieczność dywersyfikowania inwestycji).

Z drugiej strony należy jednak mieć na uwadze, że dywersyfikacja jest bardziej skomplikowanym działaniem niż pojedyncza inwestycja. Wymaga ona odpowiedniej wiedzy na temat odmiennych instrumentów finansowych. Inwestor musi także poświęcić więcej czasu na śledzenie poszczególnych inwestycji.

W co zainwestować 200 000 zł – czy istnieje w pełni bezpieczna metoda?

Powyższe informacje to podstawowe kompendium wiedzy, jaką należy posiadać jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Materiały te mają jedynie cel informacyjny. Nie stanowią one rekomendacji w instrumenty finansowe, nie są też formą doradztwa inwestycyjnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Mowa tu między innymi o:

 • ustawie z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • ustawie z dn. 18 maja 1964 r. Kodeks Cywilny.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj inwestycji kapitału zostanie wybrany, pewne jest jedno – podejmowanie działań inwestycyjnych jest zawsze związane z ryzykiem utraty części, a w skrajnych przypadkach nawet całości środków.

Taka jest bowiem istota inwestycji: otrzymane wpływy finansowe z tytułu na przykład odsetek to dla inwestora nagroda za poniesione ryzyko.

Jeszcze przed rozpoczęciem inwestowania warto mieć świadomość, że co do zasady im wyższa możliwa do uzyskania stopa zwrotu (zysk), w tym poważniejszym ryzykiem należy się liczyć. Dotyczy to w szczególności inwestycji konwencjonalnych.

Przykładowo, obligacje skarbowe są niemal w 100% bezpieczne, ale dają niższą stopę zwrotu niż akcje. Oczywiście, od takiej reguły mogą istnieć wyjątki.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + 8 =