×
Sprawdź swoją skrzynkę pocztową!

W Co Zainwestować 1000 Złotych? Poradnik Drobnego Inwestora

W co zainwestować 1000 złotych

1000 złotych to relatywnie niewielka kwota, więc możliwości inwestycyjne są ograniczone. Warto jednak zastanowić się, w co zainwestować 1000 złotych, żeby jak najskuteczniej pomnożyć taki kapitał – jest kilka opcji, z których może skorzystać drobny inwestor.

Minimalna ochrona kapitału: produkty bankowe

Za inwestycję niekiedy uznaje się konta oszczędnościowe i wkłady terminowe. Technicznie rzecz biorąc, są to raczej produkty oszczędnościowe, a nie inwestycyjne, ponieważ ich oprocentowanie jest wyraźnie niższe od wskaźnika inflacji. Stanowią one rozwiązanie warte rozważenia przede wszystkim przez inwestorów, którzy:

 • chcą korzystać z metod inwestycyjnych obarczonych bardzo niskim ryzykiem;
 • inwestują większą kwotę, ale myślą nad tym, w co zainwestować 1000 złotych, który będzie stanowił podstawową ochronę kapitału;
 • potrzebują metod inwestycyjnych pozwalających na natychmiastowe wycofanie się z rynku.

Bardzo podobną charakterystykę mają też obligacje skarbowe. Proces ich zakupu odbywa się wyłącznie przez wydzielone podmioty, natomiast zarówno niski poziom oprocentowania, jak i maksymalne bezpieczeństwo zbliżają je pod względem ekonomicznym do lokat.

Inwestycja w akcje: w co zainwestować 1000 złotych?

Biorąc pod uwagę fakt, że przy inwestycjach maklerskich trzeba uwzględnić również prowizję transakcyjną, inwestycja 1000 złotych na giełdzie może budzić pewne wątpliwości.

Jest to jednak kwota pozwalająca na zbudowanie podstawowego portfela, przy czym spora część inwestorów stawia na akcje firm amerykańskich jako bardziej przewidywalne.

Do portfolio trafiają na przykład Alphabet, Amazon czy Tesla. W akcje może zainwestować 1000 złotych osoba, która:

 • jest w stanie zaakceptować relatywnie wysoki poziom ryzyka;
 • nie podejmuje nerwowych decyzji: zmiana zaangażowania w inwestycje wiąże się z koniecznością pokrycia prowizji BM;
 • ma podstawową wiedzę o procesach gospodarczych i umie ją wykorzystać.

Crowdfunding: potencjalnie zyskowny

Crowdfunding jest formą finansowania przez organizacje swojej działalności.

Akcjonariat społecznościowy był wykorzystywany przez firmy z różnych branż, natomiast inwestor musi mieć świadomość, że odsprzedaż takich akcji nie odbywa się na zasadach znanych z giełdy – tu konieczne jest spisanie umowy cywilnoprawnej, a i wartość akcji nie podlega notowaniom giełdowym.

Odmianą, o której należy wspomnieć, jest crowdfunding nieruchomości: wspólny zakup nieruchomości o charakterze inwestycyjnym, w którym uczestnicy zbiórki mają proporcjonalny udział w wygenerowanych zyskach. Inwestując 1000 złotych w crowdfunding, należy pamiętać, że:

 • poziom ryzyka jest różny, w zależności od charakteru i konstrukcji akcji emisyjnej;
 • jest to forma inwestycji, z której nie zawsze można się łatwo wycofać.

Czy warto zainwestować 1000 złotych w kryptowaluty?

Kryptowaluty w opinii większości ekonomistów nie są narzędziami, które można traktować jako inwestycję.

Ze względu na wysoką zmienność i podatność na spekulację charakteryzują się bardzo wysokim ryzykiem, na które nakłada się też pewne ryzyko transakcyjne – wyższe niż w innych przypadkach.

Warto przy tym zaznaczyć, że niektóre kryptowaluty, zwane stablecoinami, cechują się niższym ryzykiem kursowym i potencjalnie mogłyby wejść w skład portfolio inwestorskiego.

Nawet w takim przypadku należy raczej uznać, że można zainwestować w nie 1000 złotych jedynie jako element znacznie większego budżetu inwestycyjnego. Kryptowaluty jako narzędzia inwestycyjne:

 • są bardzo niestabilne i choć dają szansę na wysoki zysk, obarczone są też wysokim ryzykiem;
 • są pozbawione nadzoru, co zwiększa ryzyko operacyjne związane z taką inwestycją;
 • wymagają odmiennego podejścia technicznego niż klasyczne narzędzia finansowe.

Inwestycja 1000 złotych w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne powstały jako narzędzia dla inwestorów, którzy uważają, że nie są w stanie samodzielnie zarządzać większą inwestycją lub chcą skorzystać z możliwości, jakie dają inwestycje powyżej ich budżetu.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych operują na papierach dłużnych, akcjach, derywatywach energetycznych i innych instrumentach finansowych o różnym udziale w zależności od polityki danego funduszu.

Niska kwota inwestycji, połączona często z niską lub wręcz zerową prowizją pozwalają zainwestować 1000 złotych z podziałem na kilka funduszy, co tworzy bardziej zrównoważone portfolio.

Inwestując 1000 złotych w fundusze inwestycyjne, warto pamiętać, że:

 • co do zasady ich cele nie są w pełni zbieżne z celami inwestora, więc osiągane wyniki niekiedy mogą być poniżej oczekiwań;
 • taka inwestycja tylko pozornie nie wymaga nadzoru – wymagane jest poświęcenie pewnej ilości uwagi okresowemu sprawdzeniu portfolio;
 • fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku i mogą wiązać się niekiedy z relatywnie wysokim ryzykiem.

Inwestycja w surowce: co można kupić za 1000 złotych?

W niespokojnych czasach jako bezpieczną inwestycję często uznaje się surowce, w tym głównie metale szlachetne oraz metale ziem rzadkich.

Te ostatnie przeważnie kupuje się w formie potwierdzenia własności bez fizycznego towaru, natomiast metale takie jak złoto i srebro mogą przyjmować formę sztabek czy monet.

Przywiązanie do tych metod inwestycyjnych przez inwestorów o największym budżecie jest w pewnym sensie zrozumiałe, natomiast warto zdać sobie sprawę także z tego, że:

 • wartość fizycznego przedmiotu nie jest równa wartości metalu, z którego został wykonany;
 • złoto inwestycyjne w formie fizycznej może nie być łatwe do spieniężenia: o ile chętnych na zakup raczej nie zabraknie, to sama transakcja może być obciążona dodatkowymi prowizjami;
 • dysponując jedynie budżetem inwestycyjnym rzędu 1000 złotych, siłą rzeczy trzeba będzie, kupując surowce, zrezygnować ze znacznej dywersyfikacji portfela.

Podsumowanie

Możliwości zainwestowania 1000 złotych są spore, przy czym należy w tym przypadku zwracać uwagę na koszty operacyjne związane z każdą opcją.

Choć jest to kwota niewielka, koniecznością jest podstawowa dywersyfikacja portfela. Poszczególne możliwości wiążą się z innym poziomem ryzyka i odmienną potencjalną rentownością, więc nawet w niskim progu należy dbać nie tylko o generowanie dochodu, ale też ochronę kapitału.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 4 =