×
Sprawdź swoją skrzynkę pocztową!

Wzór na IRR – Jak Obliczyć Wewnętrzną Stopę Zwrotu Inwestycji?

irr-co-to

$$0 = NPV = \sum_{n=1}^T \frac{C_t}{(1+IRR)^t} – C_0 $$

Gdzie:
$$C_t = \text{Przepływ pieniężny w okresie }t{,}$$
$$NPV = \text{Wartość netto przepływów pieniężnych,}$$
$$IRR = \text{Wewnętrzna stopa zwrotu,}$$
$$t = \text{Jednostka okresu dla którego przeprowadzane są obliczenia,}$$
$$T = \text{Całkowita liczba okresów.}$$

Co to jest IRR?

Wewnętrzna Stopa Zwrotu (IRR) to wskaźnik finansowy używany do oceny opłacalności potencjalnych inwestycji. IRR reprezentuje procentową stopę zwrotu, przy której wartość netto przepływów pieniężnych (NPV) z inwestycji wynosi zero. Innymi słowy, IRR to stopa, przy której inwestycja zwraca swój początkowy koszt, nie generując ani nie tracąc wartości dla inwestora.

Kto wykorzystuje IRR i dlaczego jest to dla nich kluczowe?

Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni

Inwestorzy, zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni (takie jak fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne), wykorzystują IRR do oceny efektywności swoich inwestycji. Dla nich, IRR jest kluczowym wskaźnikiem, ponieważ pozwala na porównanie rentowności różnych projektów inwestycyjnych lub finansowych, niezależnie od ich wielkości, charakteru czy horyzontu czasowego. Dzięki temu mogą oni podejmować świadome decyzje inwestycyjne, maksymalizując potencjalny zwrot przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem.

Banki i instytucje finansowe

Banki i inne instytucje finansowe wykorzystują IRR w kontekście finansowania inwestycji, aby ocenić rentowność i ryzyko związane z udzielaniem kredytów lub inwestowaniem w projekty. IRR pozwala bankom na analizę przepływów pieniężnych związanych z potencjalnymi kredytami lub inwestycjami, umożliwiając im ocenę, czy oczekiwana stopa zwrotu przewyższa koszt kapitału. Dzięki temu mogą one zmaksymalizować zwrot z inwestycji dla banku oraz ocenić czy będzie to finansowanie krótkoterminowe czy długoterminowe. IRR jest również wykorzystywane przy negocjacjach z kredytobiorcami.

Przedsiębiorstwa i menedżerowie projektów

Dla przedsiębiorstw i menedżerów projektów, IRR jest nieocenionym narzędziem w procesie planowania strategicznego i alokacji kapitału. Umożliwia ono ocenę, czy potencjalne projekty przyniosą wystarczający zwrot, aby pokryć koszt kapitału i przynieść dodatkową wartość dla firmy. Wewnętrzna Stopa Zwrotu pomaga w identyfikacji projektów, które są najbardziej opłacalne i zgodne z długoterminowymi celami organizacji.

Analitycy finansowi

Analitycy finansowi wykorzystują IRR do oceny atrakcyjności inwestycji, analizując przepływy pieniężne i potencjalne zyski. Jest to dla nich kluczowe narzędzie w procesie doradztwa inwestycyjnego, pozwalające na przedstawienie klientom klarownej analizy różnych opcji inwestycyjnych. IRR pozwala analitykom na przedstawienie złożonych analiz w przystępnej formie, co jest nieocenione przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Deweloperzy nieruchomości

Deweloperzy nieruchomości często stosują IRR do oceny projektów deweloperskich, ponieważ pozwala im to na uwzględnienie zarówno kosztów początkowych, jak i przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu wynajmu czy sprzedaży nieruchomości. IRR jest dla nich kluczowym wskaźnikiem, ponieważ uwzględnia czas, który jest istotnym czynnikiem w projektach deweloperskich, gdzie zwrot z inwestycji może nastąpić po wielu latach.

Dlaczego IRR jest tak ważne?

Podstawową zaletą IRR jest jego zdolność do uwzględnienia wartości czasowej pieniądza, co jest kluczowe przy ocenie inwestycji o różnych horyzontach czasowych i strukturach przepływów pieniężnych. IRR dostarcza jednolitej miary, która pozwala na bezpośrednie porównanie opłacalności różnych inwestycji, nawet jeśli różnią się one znacząco skalą, strukturą kosztów, czy przewidywanym czasem realizacji zysków. Dzięki temu użytkownicy IRR mogą podejmować decyzje inwestycyjne oparte na solidnych i porównywalnych fundamentach finansowych.

Krok po kroku: Obliczanie IRR w Excelu

Excel jest potężnym narzędziem, które może ułatwić obliczanie IRR, eliminując potrzebę ręcznych obliczeń. Oto szczegółowy przewodnik, jak to zrobić:

 1. Przygotowanie danych: Zgromadź wszystkie przepływy pieniężne związane z inwestycją w jednej kolumnie arkusza Excela. Pamiętaj, aby wprowadzić inwestycję początkową jako pierwszą wartość i jako wartość ujemną (np., -10000 zł), ponieważ reprezentuje ona wydatek.
 2. Wprowadzenie funkcji IRR: Kliknij komórkę, w której chcesz, aby pojawił się wynik IRR. Następnie wpisz =IRR(, aby rozpocząć formułę. Zaznacz zakres komórek zawierających Twoje przepływy pieniężne, zamknij nawias i naciśnij Enter. Excel automatycznie obliczy IRR dla podanej serii przepływów pieniężnych.
 3. Dostosowanie szacunku IRR: Jeśli masz szacunkową wartość IRR, możesz ją dodać jako drugi argument funkcji, co może pomóc Excelowi szybciej znaleźć rozwiązanie. Na przykład, =IRR(A1:A5,0.1) rozpocznie obliczenia od szacunku 10%.

Alternatywne metody obliczania IRR

 • Metoda prób i błędów: Ta metoda polega na manualnym dobieraniu różnych stóp procentowych i obliczaniu NPV dla każdej z nich, aż do znalezienia stopy, przy której NPV wynosi zero. Jest to proces czasochłonny i mniej efektywny niż użycie funkcji IRR w Excelu, ale może być pouczający w celach edukacyjnych.
 • Użycie specjalistycznego oprogramowania do analizy finansowej: Oprócz Excela, istnieje wiele zaawansowanych programów do analizy finansowej, które oferują bardziej szczegółowe opcje obliczania IRR, w tym możliwość uwzględnienia zmiennych stóp dyskontowych i innych zaawansowanych funkcji finansowych.
 • Kalkulatory finansowe: Profesjonalne kalkulatory finansowe, takie jak te oferowane przez HP czy Texas Instruments, mają wbudowane funkcje do obliczania IRR, które mogą być przydatne, gdy nie masz dostępu do Excela lub preferujesz pracę z kalkulatorem.

Wskazówki i najlepsze praktyki

 • Dokładność danych: Upewnij się, że Twoje przepływy pieniężne są dokładne i realistycznie odzwierciedlają przewidywane wpływy i wydatki związane z inwestycją.
 • Rozważenie wszystkich przepływów pieniężnych: Nie zapominaj o uwzględnieniu wszystkich przewidywanych przepływów pieniężnych, w tym ewentualnej wartości końcowej inwestycji lub wartości złomowej.
 • Analiza scenariuszy: Rozważ użycie funkcji Excela do analizy różnych scenariuszy przepływów pieniężnych, aby zobaczyć, jak zmiany w przepływach wpływają na IRR. Może to pomóc w lepszym zrozumieniu ryzyka i potencjalnej zmienności zwrotów z inwestycji.
 • Uwzględnienie czasu: Pamiętaj, że IRR nie zawsze jest najlepszym wskaźnikiem dla projektów o bardzo długim okresie zwrotu lub nieregularnych przepływach pieniężnych, gdzie inne metody oceny, takie jak zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), mogą być bardziej odpowiednie.

 

Przykład IRR

Załóżmy, że firma rozpatruje dwa projekty. Zarząd musi zdecydować, czy kontynuować jeden, oba, czy żaden z nich. Koszt kapitału wynosi 10%. Schematy przepływów pieniężnych dla każdego z nich przedstawiają się następująco:

Projekt A

 • Początkowy wydatek = $5,000
 • Rok pierwszy = $1,700
 • Rok drugi = $1,900
 • Rok trzeci = $1,600
 • Rok czwarty = $1,500
 • Rok piąty = $700

Projekt B

 • Początkowy wydatek = $2,000
 • Rok pierwszy = $400
 • Rok drugi = $700
 • Rok trzeci = $500
 • Rok czwarty = $400
 • Rok piąty = $300

Firma musi obliczyć IRR dla każdego projektu. Początkowy wydatek (okres = 0) będzie ujemny. Rozwiązanie IRR jest procesem iteracyjnym, wykorzystującym następujące równanie:

$$0 = \sum \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t}$$

gdzie:

– $CF$ = netto przepływ pieniężny,
– $IRR$ = wewnętrzna stopa zwrotu,
– $t$ = okres (od 0 do ostatniego okresu).

Wykorzystując powyższe przykłady, firma może obliczyć IRR dla każdego projektu jako:

IRR Projekt A

$$0 = (-\$5,000) + \frac{\$1,700}{(1 + IRR)^1} + \frac{\$1,900}{(1 + IRR)^2} + \frac{\$1,600}{(1 + IRR)^3} + \frac{\$1,500}{(1 + IRR)^4} + \frac{\$700}{(1 + IRR)^5}$$

IRR Projekt A = 16.61%

IRR Projekt B

$$0 = (-\$2,000) + \frac{\$400}{(1 + IRR)^1} + \frac{\$700}{(1 + IRR)^2} + \frac{\$500}{(1 + IRR)^3} + \frac{\$400}{(1 + IRR)^4} + \frac{\$300}{(1 + IRR)^5}$$

IRR Projekt B = 5.23%

Biorąc pod uwagę, że koszt kapitału firmy wynosi 10%, zarząd powinien zdecydować się na realizację Projektu A i odrzucić Projekt B.

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 − dwa =